Besiktning av brandlarm

Alla brandlarm som är installerade i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 110 har grundregler för leveransbesiktning och därefter årlig revisionsbesiktning till sin egen regelefterlevnad.

Vem får utföra besiktning?

Leveransbesiktning eller revisionsbesiktning som utförs med stöd av regelverket SBF 110 är en opartisk kontrollbesiktning som endast får utföras av en certifierad besiktningsfirma som innehar giltigt certifikat enligt SBF 1003.

FBLK® Larminspektion är av SBSC certifierad besiktningsfirma för brandskyddsanläggningar.


Leveransbesiktning

När ett nytt brandlarm installerats ska en första besiktning utföras så kallad leveransbesiktning.

Denna typ av besiktning är en grundlig kontroll som går in på djupet av installationen, funktionerna och dokumentationen för att säkerställa dess riktighet mot kravställningar och tillämpat regelverk.

”Varje anläggning ska leveransbesiktigas snarast efter utförd färdigställandekontroll och kvalitetssäkring”

SBF 110:8 punkt 10.2.1

Revisionsbesiktning

Efter att brandlarmet installerats, kvalitetssäkrats och leveransbesiktigats ska brandlarmet därefter besiktigas regelbundet minst en gång per kalenderår genom en så kallad revisionsbesiktning.

Syftet med denna typ av besiktning är att genom tredje part verifiera att brandlarmets regelefterlevnad upprätthålls under hela dess livstid.

”En anläggning ska revisionsbesiktigas regelbundet, minst en gång per kalenderår med högst 15 månaders mellanrum”

SBF 110:8 punkt 10.3.1